หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

7058 RT Chawalit


 

APM ยื่นไฟลิ่ง RT ออกหุ้นกู้ฯ มูลค่า 1,000 ล้านบาท สนับสนุนการเติบโต 

          APM ยื่นไฟลิ่ง RT ต่อ ... เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.25 อายุ 3 ปี 6 เดือน และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 อายุ 5 ปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมทั้ง 2 ชุดเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโครงการก่อสร้าง และเพื่อชำระเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน คาดจองซื้อวันที่ 8-10 .. 65 และคาดเสนอขายวันที่ 11 .. 65

          นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและดำเนินงานก่อสร้างท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งติดตามและเข้าประมูลงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ารับงานอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เติบโตตามเป้าหมายปี 2565 ที่วางไว้จำนวน 8,500 ล้านบาท

 

7058 APM Sompop

 

          ด้านดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายตัวของ RT ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (RT-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 5:1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 1.35 บาทต่อหุ้น เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 14 มิ.. 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของ RT อย่างต่อเนื่อง

          อีกทั้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับ RT ด้วยเรทติ้ง ‘BBB-’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือคงที่จากจุดแข็งด้านการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเฉพาะทาง ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ อีกทั้งความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง รวมถึงผลงานอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน

 

7058 APM Somsak

 

          นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี .. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) มีอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

          และ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี .. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.75 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดเสนอขายรวมกันเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

 

7058 APM Suriya

 

          นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อ ... เมื่อวันที่ 24 มิ.. 2565 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ... คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 .. 2565 และคาดว่าสามารถกำหนดวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 11 .. 2565 

          สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้เป็นเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างใหม่ที่บริษัทมีการเข้าประมูลและรับงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและโครงการก่อสร้างเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น และการชำระเงินกู้กับสถาบันทางการเงิน

 

7058 KBTST Natthapong

 

          ขณะที่ นายณัฐพงศ์ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยมีผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้หุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

 

A7058

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!