หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

“NER” อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร1719202666776


 บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER จัดอบรม “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” (ANTI-CORRUPTION) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสร้างความเข้าใจและความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมด้วยนายรณชิต จินะดิษฐ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน คณะผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้เข้าร่วมการอบรม“บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” (ANTI-CORRUPTION) เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการนำความรู้และแนวทางที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร การอบรมในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากคุณภิญญ์ ศิรประภาศิริ (Project Manager Thai CAC) วิทยากรจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านทุจริต “ANTI-CORRUPTION” การต่อต้านการทุจริตไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นภารกิจของทุกคนในสังคม ร่วมสร้างองค์กรที่โปร่งใส ไร้การทุจริตอย่างยั่งยืน ด้วยการแจ้งเบาะแส ตรวจสอบ และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต นายชูวิทย์ กล่าว

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!