ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: ธปท.

Bank2แบงก์ชาติ รายงานเศรษฐกิจไทย สิงหาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน             

 

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม ปี 2562

          ​เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวดสินค้า การส่งออกสินค้ากลับมาหดตัวสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาหดตัวตามรายจ่ายประจำ ขณะที่รายจ่ายลงทุนยังขยายตัวได้ สำหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต

          ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและราคาอาหารสดเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้น สำหรับจำนวนผู้มีงานทำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นตามดุลการค้าเป็นสำคัญ และดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

          เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่หดตัวสูงจากยอดจำหน่ายรถยนต์ทุกประเภท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านรายได้ที่ชะลอลง และ สถาบันการเงินเข้มงวดมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มากขึ้น เนื่องจากเห็นสัญญาณของคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง นอกจากนี้ การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนขยายตัวชะลอลง ตามการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ สอดคล้องกับยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่หดตัวสูง ขณะที่การใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทนทรงตัว อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวเร่งขึ้น ตามการใช้จ่ายในหมวดโรงแรมและภัตตาคารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมแผ่วลง โดยรายได้รวมนอกภาคเกษตรกรรมหดตัวต่อเนื่อง ส่วนรายได้ภาคเกษตรกรรมขยายตัวจากด้านราคาเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

          มูลค่าการส่งออกสินค้ากลับมาหดตัวร้อยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมทองคำ มูลค่าการส่งออกหดตัวสูงที่ร้อยละ 8.9 ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังชะลอลงต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่หดตัว รวมทั้งผลของฐานสูงในปีก่อนจากการเร่งส่งออกก่อนสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากจีน ส่งผลให้การส่งออกหดตัวในทุกหมวดสินค้า อาทิ หมวดสินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบที่หดตัวทั้งราคาและปริมาณ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 อย่างไรก็ดี การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในระยะถัดไปมีสัญญาณดีขึ้น สะท้อนจากการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในเดือนนี้ที่กลับมาขยายตัวสูง หลังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการย้ายฐานการผลิตจากมาเลเซียในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ ผลดีจากการส่งออกสินค้าทดแทนสินค้าจีน และสหรัฐฯ ในทั้งสองตลาดมีมากขึ้น อาทิ การส่งออกยางล้อรถยนต์ ตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์ และเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มไปตลาดสหรัฐฯ ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ที่มีราคาสูงไปจีนขยายตัวเร่งขึ้น แต่ผลดีที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการส่งออกสินค้าไปตลาดอื่นๆ ที่ยังคงมีแนวโน้มลดลง

          เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์กลับมาหดตัวตามการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เป็นสาคัญ สำหรับเครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวจากทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเกือบทุกวัตถุประสงค์ที่หดตัวต่อเนื่อง ยกเว้นพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวได้ และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่หดตัวตามยอดจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนก่อน

          การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากรายจ่ายประจำที่หดตัวตามรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางขยายตัวเล็กน้อยตามการเบิกจ่ายของกรมทางหลวง และรายจ่ายลงทุน ของรัฐวิสาหกิจที่กลับมาขยายตัวตามการเบิกจ่ายของ ทอท. และ ปตท.

         มูลค่าการนำเข้าสินค้ากลับมาหดตัวสูงที่ร้อยละ 15.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากไม่รวมทองคำหดตัวที่ร้อยละ 8.0 โดยเป็นการหดตัวในทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง โดยเฉพาะเหล็กสอดคล้องกับการก่อสร้างภาคเอกชนและการผลิตรถยนต์ที่หดตัว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับการผลิตและการส่งออกในหมวดดังกล่าวที่หดตัว และเชื้อเพลิงที่หดตัวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 2) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะ โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม และเครื่องจักรและอุปกรณ์ สอดคล้องกับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่หดตัว 3) หมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค และ 4) หมวดยานยนต์และชิ้นส่วนหดตัว สอดคล้องกับการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน

          จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 7.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน จาก 1) ผลของฐานต่ำจากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต และ 2) นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival ขยายตัวดี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และไต้หวัน และ ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากที่นักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวจากฮ่องกงมาไทยจากเหตุการณ์ประท้วงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเยอรมนีและรัสเซียหดตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

          ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.52 ลดลงจากร้อยละ 0.98 ในเดือนก่อน โดยเป็นผลจากทั้งราคาหมวดพลังงานที่หดตัวมากขึ้น ตามระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดที่ปรับลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สำหรับจำนวนผู้มีงานทำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อนตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะภาคการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก ขณะที่อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลใกล้เคียงกับเดือนก่อน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ด้านดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1