ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ฉบับที่ 4) (Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Agreement)

   

     คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไข้เพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามแล้ว ตามที่สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบฯ ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป โดยให้กระทรวงต่างประเทศดำเนินการมอบสัตยาบันสารหรือสารของพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติม ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 4 ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว

สาระสำคัญของพิธีสารฯ

 1. กำหนดเกี่ยวกับการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ (PPR) ในพิธีสารฯได้แก่

ระดับของเงื่อนไข

 1. การห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ เท่ากับที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า (TRIMs) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเป็นระดับที่ผูกพันไว้ในความตกลง ACIA เดิม

ห้ามรัฐกำหนด

1) ระดับหรือร้อยละในการส่งออกสินค้า

2) ระดับหรือร้อยละของการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ

3) ให้นักลงทุนซื้อ ใช้ หรือให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าที่ผลิตในประเทศหรือซื้อสินค้าจากบุคคลหรือองค์กรอื่นใดในประเทศ

4) ผูกโยงปริมาณหรือมูลค่าการนำเข้ากับปริมาณหรือมูลค่าการส่งออก หรือกับจำนวนการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของนักลงทุน

ระดับของเงื่อนไข

 1.       การห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติที่มีระดับเกินกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลง TRIMs ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ในร่างพิธีสารนี้

ห้ามรัฐกำหนด

1) จำกัดการขายสินค้าในประเทศที่การลงทุนของนักลงทุนผลิตหรือจัดหามา โดยผูกโยงการขายดังกล่าวกับปริมาณ มูลค่าการส่งออกหรือรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของผู้ลงทุน

2) จำกัดการจัดส่งสินค้าที่มีการลงทุนผลิตในประเทศ ไปยังตลาดภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะ หรือไปยังตลาดโลก

 1. กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องประเมินและทบทวนข้อบท PPR เพื่อพิจารณาเงื่อนไขหรือองค์ประกอบเพิ่มเติม เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนต้องตั้งสำนักงานใหญ่ของตนสำหรับภูมิภาคใดโดยเฉพาะ หรือสำหรับตลาดโลกในประเทศที่จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายปีในที่ประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน
 2. กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถจัดทำรายการข้อสงวนได้ หากมีข้อกังวลว่ามาตรการของรัฐมาตรการใดจะขัดต่อข้อบท PPR โดยประเทศสมาชิกจะต้องหารือเรื่องการจัดทำรายการข้อสงวนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี นับจากวันที่พิธีสารฯ นี้ มีผลใช้บังคับเว้นแต่บรรดาสมาชิกจะตกลงเป็นอย่างอื่น
 3. กำหนดให้ข้อบท PPR ในความตกลง ACIA จะไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อบทว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน (Invertor State Dispute Settlement) ซึ่งหมายความว่านักลงทุนไม่สามารถฟ้องร้องรัฐได้ หากรัฐทำผิดเงื่อนไขในข้อบท PPR
 4. กำหนดว่าพิธีสารฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง ACIA และจะมีผลบังคับใช้หลังจากรัฐสมาชิกทุกรัฐได้แจ้งความสมบูรณ์ของกระบวนการภายในของตนโดยการยื่นสัตยาบันสารหรือสารให้ความยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียนทั้งนี้ สาระสำคัญเป็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของข้อบทการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ (Prohibition of Performance Requirements : PPR) เช่นกำหนดให้ใช้วัตถุดิบในประเทศกำหนดสัดส่วนปริมาณหรือมูลค่าของการนำเข้าและส่งออก หรือการกำหนดปริมาณเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาลงทุน ห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติที่มีระดับเกินกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade –Related Investment Measures: TRIMs) ขององค์การการค้าโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับความตกลงให้มีมาตรฐานที่สูงและเป็นสากลมากขึ้น

    ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

 1. กลุ่มข่าวเกษตร
 2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
 3. กลุ่มข่าว 3
 4. กลุ่มข่าว 4
 5. กลุ่มข่าว 5
 6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1