ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: ICT

10125 สสว ศิลปากรสสว. จับมือ ม.ศิลปากร จัดงาน ‘Digital Content Cluster Day’ ปี 2
สร้างเครือข่ายต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รองรับการสื่อสารยุคดิจิทัล

          ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยเราในวันนี้มีมูลค่ามหาศาล เพราะชีวิตทุกวันนี้ผูกพันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า “ดิจิทัลคอนเทนต์” อย่างเหนียวแน่น คือสื่อสารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล ที่ผู้คนรับสารผ่านคอมพิวเตอร์ ทีวีออนไลน์ ภาพยนตร์ แท็บเล็ต และที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือสมาร์ทโฟน รวมถึงสื่อที่เราได้สัมผัสกัน ก็คือ คาแรกเตอร์ หรือที่รู้จักกันในแง่ของตัวการ์ตูน, มาสคอต, สติ๊กเกอร์ไลน์ถ้าโดนใจผู้คนก็สามารถต่อยอดทำเป็นของเล่น ของสะสม หรือนำไปพิมพ์เป็นลวดลายในของใช้ต่างๆ หรือบางครั้งก็ใช้เป็นพรีเซ็นเตอร์แทนคนจริงๆ ฯลฯ และยังสามารถพัฒนาไปเป็นเรื่องราวต่อเนื่องอย่างการ์ตูนหรือภาพยนตร์ได้อีกด้วย รวมถึงสื่อด้านแอนิเมชัน การออกแบบงานกราฟิกในการโฆษณา และภาพเคลื่อนไหวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องบางฉากยากต่อการถ่ายทำ ก็ต้องใช้แอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิก Visual Effect เข้าไปเสริมเติมแต่งให้สมจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งบอกว่าดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

          ในการนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงาน “Digital Content Cluster Day” เป็นปี 2 ถือเป็นงานรวมพลของบุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็น กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคการศึกษา ที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพตามนโยบาย Thailand Digital ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล บางกอก รัชดา

          กิจกรรมในภาคเช้า ได้มีเวทีสนทนาถึงความสำเร็จของกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์โดย ลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME เป็นผู้แทน สสว. กล่าวว่า “ทาง สสว. และ ม.ศิลปากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากเล็งเห็นถึงการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย และทําให้เกิดความเข้มแข็ง จําเป็นจะต้องนําเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือดําเนินการ โดยเน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยคํานึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนา Digital Content Cluster

          กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ขอชื่นชมและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกแห่งประเทศไทย (TACGA) และสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) ที่ได้ดำเนินการโดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Content ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ จนเกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ SME ไทย จนเกิดเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งหวัง กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม 2562 ถึงงาน Digital Content Cluster Day ในวันนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย จะนำไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน จำเป็นจะต้องนำแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME โดยคณะผู้ดำเนินงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ จนเกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถของ ผู้ประกอบการ SME ไทย จนเกิดเป็นผลสำเร็จ กิจกรรมเครือข่าย Digital Content มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการเช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันแบบบูรณาการของ 5 เครือข่ายย่อย การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการไปสู่ตลาดต่างประเทศให้มีโอกาสในการนำเสนอสินค้าในงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ การทำ Business Matching ที่สร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ”

          ด้านผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “มหาวิทยาลัยศิลปากร หนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและการออกแบบได้มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน องค์กร เพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างบุคลากรทางสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 15 ปีที่แล้ว ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน Digital Content ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ โดยเรามีความเชื่อในการสร้างบุคลากรที่สามารถ บูรณาการความรู้ ด้านการออกแบบและสร้างสื่อ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล และ ธุรกิจการตลาด เข้าด้วยกัน ภายใต้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมนี้ กิจกรรมฯ นี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานรัฐสองหน่วยงาน ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการไปร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทางมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนี้ จะช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้าน Digital Content ให้เจริญรุ่งเรืองขยายตลาดไปสู่ตลาดโลกมากขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรองรับความต้องการของอุตสาหรรมในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

          สำหรับ อัจฉรา กิจกัญจนาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเบรนพิคเจอร์ส จำกัด ได้แชร์การต่อยอดผลงานจากการได้ร่วมกิจกรรมเมื่อปี 2561 “ผลงาน HeyBuddy คือแอนิเมชันสร้างสรรค์โดย บริษัท บิ๊กเบรนพิคเจอร์ส จำกัด 1 ในผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Thailand Animation Pitch 2018 (TAP) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ต่อยอดความสำเร็จนำไปสู่การประกวดในงาน Asian Animation Summit 2018 (AAS 2018) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยมี สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) เป็นผู้ประสานงาน และการเจรจาการค้าที่เกิดขึ้นภายในงานครั้งนั้น ได้เป็นโอกาสให้ผลงาน Hey Buddy มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับประเทศอินเดีย ในการผลิตเป็นการ์ตูนในรูปแบบ Non Verbal Animation จึงถือเป็นความสำเร็จของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย”

          จากนั้นต่อด้วย ธนัช จุวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขึ้นทอล์คในหัวข้อ S to M to E แชร์แนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์

          สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย จะเน้นการขยายเครือข่ายไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สนใจนำผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไปต่อยอดธุรกิจ ในรูปแบบ Business Matching เริ่มจากสัมมนา How to use character ? โดย สันติ เลาหบูรณะกิจ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด กูรูในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ มาปันแนวคิดและประสบการณ์ ในเรื่องการนำคาแรกเตอร์ รวมถึงบริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไปต่อยอดได้อย่างไรในธุรกิจยุค 4.0 (Character X Design X Branding X Merchandising) ซึ่งมีผู้แทนองค์กรมาร่วมรับฟังกันอย่างมากมาย ก่อนที่จะเปิดตลาดนัดดิจิทัลคอนเทนต์มีทั้งผู้ประกอบการคาแรกเตอร์ แอนิเมชัน CG Service รวมถึง Visual Effect พร้อมใจนำผลงานมาจัดแสดงกัน และให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจผู้สนใจทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่น-สิ่งทอ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเขียน ของขวัญ ของเด็กเล่น อุปโภค บริโภค ธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ช้อป รวมถึงกลุ่มธุรกิจการสื่อสาร และให้บริการด้านขนส่ง โรงแรม ถือเป็นการเริ่มต้นเปิดประตูแห่งโอกาส ได้ทำความรู้จักกันกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองที่จะนำดิจิทัลคอนเทนต์ไปต่อยอดในหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารตอบรับยุคดิจิทัล

          รวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การนำเสนอผลงาน Thailand Animation Pitching Workshop 2 รอบสุดท้าย ที่ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร อาทิ ลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผศ.ฐิติยา พจนาพิทักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณิชพร วรรณพฤกษ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ธนัท ตันอนุชิตติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การ์ตูนคลับมีเดีย จำกัด วิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาทิมา สุรพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอฟลิกซ์ ประเทศไทย จำกัด ฯลฯ เพื่อคัดสรรผลงาน 5 โปรเจค นำไปต่อยอดเสนองานที่ต่างประเทศในอันดับต่อไป

 


AO10125

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1