ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1.AAA A AAA7ตรีอาเซียน

พม.จับมือนิด้า จัดประชุม'สตรีอาเซียน'ถกแก้ปัญหาลดเหลื่อมล้ำทางเพศอย่างยั่งยืน   

   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมนิด้า จัดประชุมกลุ่มสตรีอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้ เร่งลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ ทั้งระดับอาเซียนและนานาชาติ วอนปรับทัศนคตินิยามผู้หญิงใหม่เริ่มจากครัวเรือน-โรงเรียน หวังทลายกรอบความคิดแบบเดิมที่มองผู้หญิงอย่างด้อยค่ามายาวนาน โดยนำข้อมูลที่“หารือ-ตกผลึก”มาจัดทำสื่อและใช้สอน ผ่านเครื่องมือสื่อที่เหมาะกับทุกกลุ่ม

      รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานจัดเตรียมงานประชุมปฏิบัติการกลุ่มอาเซียน เปิดเผยว่า ค่านิยมแบบดั้งเดิมที่ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม ซึ่งแฝงอยู่ในสังคมจนเกิดความเคยชิน โดยมีคำพูดที่อคติและถูกตอกย้ำอย่างสม่ำเสมอ เช่น ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ มักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ เป็นคนไม่กล้าตัดสินใจ ชอบพูดมาก และควรอยู่แต่ในห้องครัว ไม่ควรออกนอกบ้าน จนกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางเพศและฝังอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้หญิงถูกตีกรอบในการกำหนดบทบาท ทั้งที่ผู้หญิงมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองจนมีศักยภาพในหลายด้านตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่จนวันนี้ผู้หญิงก็ยังไม่ได้รับการยกย่องตามที่ควรจะเป็น สืบเนื่องจากค่านิยมและแนวปฏิบัติดังกล่าว คนส่วนใหญ่ในโลกถูกสอนมาตั้งแต่เกิด ให้มองค่านิยมแบบดั้งเดิมต่อผู้หญิงเป็นเรื่องปกติซึ่งทรงพลังที่สำคัญมาก จนทำให้ถูกหล่อหลอมให้ยอมรับและเชื่อโดยปราศจากเงื่อนไข

       “เราไม่เคยตั้งคำถามว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ ในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ เราเชื่ออย่างไม่กังขาว่าผู้หญิงเป็นดังที่ถ้อยคำเหล่านั้นกล่าว เพราะเราถูกสอนมาเช่นนั้น ดังนั้นในทุกวันนี้ เราจะเห็นว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และต่อสู้อย่างหนักที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คุณสมบัติทางสังคมของผู้หญิง เพื่อไม่ให้ถูกลงโทษจากสังคม ในขณะเดียวกันจะทำให้ผู้หญิงได้รับการยกย่อง” รศ.ดร.จุรี กล่าว และว่า

       สาเหตุที่ผู้หญิง มักถูกปฏิบัติอย่างมีอคติ เพราะทุกฝ่ายปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถูกสอนให้เชื่อมาโดยตลอดว่า ความไม่เป็นธรรมดังกล่าวเป็นไปตามธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าสังคมไหนก็มองว่าผู้หญิงเป็นคนไร้เหตุผล และเจ้าอารมณ์ทั้งนั้น ซึ่งการสอนเรื่องเหล่านี้ เกิดขึ้นตั้งแต่เรามีชีวิตจนเติบโต จึงทำให้ความเหลื่อมล้ำทางเพศ นอกจากไม่สามารถขจัดได้หมดแล้วยังกลับขยายวงกว้างยิ่งขึ้น ถูกฝังรากลึก จนทำให้ผู้หญิงยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้รับการปฏิบัติด้วยอคติมายาวนานอย่างไม่เห็นวันที่จะสิ้นสุดลงได้

       รศ.ดร.จุรี กล่าวอีกว่า การสอนเรื่องความเท่าเทียมกันของ ชาย หญิงจึงต้องเริ่มต้นจาก โรงเรียน สถาบันครอบครัว โดยเริ่มปลูกฝังค่านิยมกับเด็กตั้งแต่วัยเล็กสุด โดยให้แนวคิดเริ่มจากระดับอนุบาลและประถม ที่ต้องตระหนักถึงปัญหาค่านิยมเกี่ยวกับผู้หญิงที่แฝงอยู่ในบทเรียน และแนวปฏิบัติในสถานศึกษาต่างๆแบบผิดๆมาในอดีต และชี้ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

       ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากความมุ่งมั่นในการติดตาม และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาค พบว่ายังเกิดความเชื่อผิดๆ อีกมากมาย ที่แฝงตัวในบทเรียนของเด็ก ทั้งการใช้ภาษา และภาพประกอบต่างๆ ส่งผลให้เด็กๆ ซึมซับเรื่องราวเหล่านี้ต่อเนื่อง โดยไม่ได้มีการตั้งข้อสงสัยต่อค่านิยมเชิงลบดังกล่าวเลย จึงจำเป็นต้องเริ่มจากที่โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนประถมและมัธยม เพื่อเป็นการตอกย้ำ และยกประเด็นปัญหานี้ให้เห็นชัดเจน เพื่อนำมาสู่แก้ปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน

       รศ.ดร.จุรี กล่าวว่า การประชุมกลุ่มสตรีอาเซียนในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านสตรีศึกษาจากทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน มาร่วมเสวนาและระดมความคิดร่วมกันว่าปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะช่วยกันแก้ไขได้อย่างไร โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องวิเคราะห์ และวิพากษ์แบบเรียนจากทุกประเทศที่เข้ามาร่วมประชุม ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เยาวชนศึกษาและอ่าน จับต้องและนำติดตัวไปในที่ต่างๆ

       สำหรับ ผลการระดมสมองในครั้งนี้ จะนำมาผลิตเป็นเนื้อหาและสร้างเครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุคปัจจุบันเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ ให้เห็นถึงปัญหาที่ไม่ถูกต้องและถูกฝังเป็นรากลึกมายาวนาน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้หญิงเพศแม่เสียใหม่ โดยหวังว่า เครื่องมือที่นำมาใช้จะทำให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเรื่องความเหลือมล้ำทางเพศได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และความคาดหวังสูงสุดของคณะทำงานคือ ต้องการให้ผู้คนตระหนักว่า หญิงและชายนั้นเท่าเทียมกัน และช่องว่างระหว่างเพศควรต้องหมดไป

      อนึ่ง ในส่วนการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในกลุ่มอาเชียน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ ซึ่งการระดมความคิดครั้งนี้ แต่ละประเทศจะนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ และจะนำตำราเรียนมานำเสนอ ความคิดของผู้เชี่ยวชาญจะตกผลึก ออกมาเป็นรายงาน ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดทางฝ่ายจัดทำสื่อจะนำไปสร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้เกิดความเหมาะกับทุกเพศทุกวัยต่อไป โดยมีเนื้อหาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง โดยมุ่งเน้นความคิดที่ว่า สตรีและบุรุษต้องเท่าเทียมกัน และจะถูกจารึกอยู่ในความทรงจำของผู้รับสื่อ และนำมาซึ่งความเท่าเทียมในที่สุด

       นอกจากนี้ รศ.ดร.จุรี ยังเน้นย้ำด้วยว่า ความเหลื่อมล้ำทางเพศไม่ใช่ประเด็นของแต่ละท้องที่ และการจะลดช่องว่างได้ ต้องเกิดจากความร่วมมืออย่าจริงจังจากทุกประเทศ จึงเกิดสนธิสัญญามากมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติพื่อแก้ปัญหานี้ ส่วนกลุ่มสตรีอาเซียน ก็ได้มีการรวมตัวกัน เพื่อพูดคุยถึงปัญหา และหาแนวการแก้ปัญหาในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทำได้และควรทำ โดยจะมีการวิเคราะห์บริบทต่างๆ เพราะเด็กเล็กถูกปลูกฝังค่านิยมแบบผิดๆ ซึ่งการวางแผนงานในครั้งมีจะดำเนินการอย่างรอบคอบ และด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง และจริงใจจากนานาประเทศในอาเซียน โดยหวังว่าโลกใบนี้จะเป็นมิตรกับผู้หญิงมากขึ้น เพื่อให้ผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าได้เต็มศักยภาพและสร้างสรรค์โลกร่วมกันกับผู้ชาย

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1