ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

09317 Asean2030เอ็นไอเอผนึกพันธมิตร จัดประชุมระดมสมองหาแนวทางรับมืออนาคต
พร้อมดึง 20 ประเทศเอเชียแปซิฟิกร่วมฉายภาพอาเซียนปี 2573

• เอ็นไอเอชี้ 3 ประเด็นสำคัญที่อาเซียนต้องรับมือและผลักดันร่วมกันในอนาคต แนะต้องสร้างวัฒนธรรมร่วม พัฒนาสู่ฮับเทคฯ ยานยนต์ และโซลูชั่นด้านความปลอดภัยรับการขยายตัวของเมือง

          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ The Change Initiative บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จัดงานประชุมนานาชาติ “Asia-Pacific Futures Network Conference” (AFPN) ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด ASEAN 2030 ณ Ananda UrbanTech Campus อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ การประชุมนี้เป็นการรวมตัวกันของนักอนาคตศาสตร์ นักคิด และตัวแทนนักนโยบายจากกว่า 20 ประเทศ เพื่อสำรวจแนวโน้มและประเด็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานชั้นนำด้านอนาคตศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียในการเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบภาพอนาคตที่นำไปสู่ยุทธศาสตร์และนโยบายที่ยั่งยืน ปีนี้มุ่งเน้นที่ภาพอนาคตของอาเซียนในปี 2573 ทั้งในประเด็นด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความปลอดภัยในอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก

          ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA ได้ร่วมจัดงาน Asia-Pacific Futures Network Conference (AFPN) เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งการมองอนาคตเป็นเครื่องสำคัญสำหรับการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาและเตรียมความพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สำหรับประเทศชั้นนำอย่างสิงคโปร์ ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึงมาเลเซีย ต่างให้ความสำคัญต่อการนำการมองอนาคตมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายการพัฒนาระยะยาว ประกอบกับปัจจุบันองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งในประเทศไทยต่างให้ความสนใจกับการมองอนาคตและฝึกฝนทักษะให้กับนักยุทธศาสตร์และนักนโยบายในการนำการมองอนาคตมาปรับใช้ ด้วยเหตุนี้ NIA จึงได้จัดตั้งสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute : IFI) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศด้านการมองอนาคตในประเทศไทยให้เข้มแข็ง รวมถึงนำการมองอนาคตมาใช้ระบุโอกาสและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการจัดการระบบนิเวศนนวัตกรรมของประเทศ การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักอนาคตศาสตร์ไทยที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตจากนานาประเทศ สำหรับการจัดประชุม Asia-Pacific Futures Network Conference” (AFPN) ในวันที่ 17-18 กันยายน 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน จากกว่า 20 ประเทศ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตกว่า 25 คน จากอาเชียนและเอเซียแปซิฟิก นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ Chor Pharn Lee และ Wee Shann Lam จากสิงคโปร์ รวมถึงผู้นำทางความคิดระดับโลก อาทิ Dr. Sohail Inayatullah จากออสเตรเลีย มาพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ตลอดสองวัน

          ดร.พันธุ์อาจ สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด ASEAN 2030 มีวัตถุประสงค์ในการอัพเดทสถานการณ์ในอนาคตของโลกว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด ประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนจะต้องปรับตัวหรือวางทิศทางไปในรูปแบบไหนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง 3 ประเด็นที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นและต้องพัฒนาร่วมกันในอนาคต ได้แก่

          • ด้านวัฒนธรรม โดยในอนาคตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องมีการปรับใช้วัฒนาธรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมทางด้านภาษา ที่ต้องหันมาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของแต่ละชนชาติระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีทั้งในด้านการรักษา การนำไปใช้ และการประยุกต์สู่สิ่งใหม่ๆ การผลักดันวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศสู่การเป็นวัฒนธรรมร่วม เพื่อเอื้อต่อการนำไปต่อยอดในเชิงมูลค่า การลดความขัดแย้ง และสร้างภาพจำที่ดีต่ออาเซียน ตลอดจนการสร้างสำนึกความเป็นเจ้าของอาเซียนร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และค่านิยมร่วมของอาเซียน เป็นต้น
          • เทคโนโลยี ซึ่งสมาชิกอาเซียนจะต้องหาแนวทางการผลักดันให้ภูมิภาคมีการเติบโตในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการผลักดันให้ธุรกิจเดิมหันมาใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องยนต์ในการเร่งการเติบโตให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันกลุ่มอาเซียนเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตในด้านการพัฒนานวัตกรรมสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะการเป็นฮับหรือศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค โมเดลสตาร์ทอัพที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ และถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่เห็นภาพการเติบโตของอาเซียนที่มีลักษณะเดียวกันกับซิลิคอนวัลเลย์ แต่ในอนาคตเชื่อว่าหากมีความร่วมมือที่ดีโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และแบ่งปันการเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันมากขึ้น ก็จะเป็นส่วนช่วยให้สามารถเติบโตได้ในลักษณะเดียวกันแน่นอน
          • ด้านความปลอดภัย ซึ่งในอนาคตอาเซียนจะต้องมีความปลอดภัยและความมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของเมือง ไม่ว่าจะเป็น การจัดการภัยพิบัติ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เท่าเทียม ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแรง ความปลอดภัยทางไซเบอร์เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการสร้างเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้จำนวนกว่า 20 เมืองในอาเซียน ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับด้านดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย

          อย่างไรก็ตาม ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวยังได้เปิดให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักอนาคตศาสตร์ได้มีการนำเสนอภาพที่อยากให้เกิดขึ้นและอยากเห็นในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งพบว่ามีความเห็นหลากหลายรูปแบบทั้ง แนวทางที่จะทำอย่างไรเพื่อให้โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบเดิมๆ ไปสู่โมเดลธุรกิจใหม่ การพัฒนาระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับฐานราก การสร้างเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการคาดการณ์อนาคตและแนวทางการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม การปรับปรุงนโยบายด้านการลงทุนที่ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียม การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันอนวคิดที่เป็นประโยชน์ไปสู่วงกว้าง การออกแบบผังเมือง รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

          ด้าน Jost Wagner กรรมการผู้จัดการ The Change Initiative กล่าวว่า ปัจจุบันหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในการวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคมและสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ดังนั้น หากต้องการอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับเราและคนรุ่นต่อๆ ไป การมองอนาคต จะเป็นหนึ่งในทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญ การมองอนาคตเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายเพื่อให้เราสามารถออกแบบภาพอนาคตที่คาดหวัง รวมถึงคาดการณ์อนาคตที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อเตรียมการป้องกัน ในช่วงที่ผ่านมา องค์กรนานาชาติชั้นนำอย่าง ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ต่างหันมาใช้การมองอนาคตเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มากขึ้น เพื่อนำการมองอนาคตไปช่วยผู้กำหนดนโยบายให้ได้ไตร่ตรองกับการออกนโยบาย และสามารถพิจารณาตัดสินใจตัวเลือกนโยบายที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่การพัฒนาภาพอนาคตที่ต้องการได้

          ขณะที่ นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ กรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ถึงแม้การมองอนาคต จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับอนันดา แต่ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และบทบาทในการสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศไทย อนันดาจึงมองว่าการมองอนาคตเป็นสิ่งที่สามารถนำมาสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของเราได้เป็นอย่างดี เพราะในมุมหนึ่ง “นวัตกรรม” ถือเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ขณะที่อีกมุมหนึ่ง “นวัตกรรม” ถือเป็นเครื่องในการแก้ปัญหาภาพอนาคตที่ไม่พึงปรารถนา ภาพอนาคตที่ได้รับการพัฒนาจากกระบวนการมองอนาคตจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการมุ่งสู่วิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท ในครั้งนี้จึงถือเป็นเกียรติและเป็นโอกาสอันดีที่อนันดาได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า UrbanTech Campus ของเราจะเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตจากนานาชาติ

          สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ http://www.nia.or.th, facebook.com/NIAThailand

 


AO09317

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1