ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: คอรัปชั่น

1.AAA A AAA7IC COST

5 ปี IP-CoST ประหยัดงบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแสนลบ. ต่างชาติสนใจศึกษาการเคลื่อนงานป้องกันทุจริตในไทย กรมบัญชีกลาง-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯเตรียมขยายผล

       วันที่ 9-10 ก.ย.นี้ ประเทศไทยโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการสร้างความโปร่งใสในงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หัวข้อ "Increasing transparency and integrity in Public Procurement in the Context of the SDGs" โดยในวันนี้ (9ก.ย.) มีการแถลงข่าว "ผลการดำเนินงาน 5 ปี ของ IP และ CoST ต่อการป้องกันคอร์รัปชันในประเทศไทย" ซึ่งทั้งสองเครื่องมือนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีการใช้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้เกิดผลเชิงประจักษ์ ทั้งในแง่การประหยัดงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนหลักแสนล้านบาท และในด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนที่ส่งผลให้เกิดการป้องกันการทุจริตในระบบราชการ

       นางญาณี  แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกำกับนโยบายการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศ ได้ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ ในการป้องกันการทุจริต ด้วยการใช้โครงการข้อตกลงคุณธรรม (IP-Integrity Pact) สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และใช้โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) สำหรับโครงการที่มีงบประมาณต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทมาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ปรากฏว่า ทั้งสองเครื่องมือสามารถป้องกันคอร์รัปชันได้ ดังตัวเลขการประหยัดงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวน 83,138 ล้านบาท โดยมาจากการใช้โครงการ IP จำนวน 74,893 ล้านบาท คิดเป็น 30.40 % ของงบประมาณโครงการที่ดำเนินการจัดหา และจากโครงการ CoST อีก 8,245 ล้านบาท หรือมีการประหยัดจากวงเงินงบประมาณ 20.53 %

      ทั้งนี้ โครงการที่ใช้ข้อตกลงคุณธรรมหรือ IP มีจำนวนทั้งสิ้น 104 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,798,445 ล้านบาท มีโครงการที่ได้ดำเนินการจัดหาได้แล้ว 51 โครงการ และงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการจัดหาแล้ว 240,000 ล้านบาท มูลค่าสัญญา 170,000 ล้านบาท ขณะที่โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วม CoST มีทั้งสิ้น 253 โครงการ วงเงินงบประมาณกว่า 110,000 ล้านบาท โดยมีการเปิดเผยข้อมูลบนระบบ CoST แล้ว 235 โครงการ และในจำนวนนั้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เป็นจำนวน 220 โครงการ ในระยะต่อไป สำหรับโครงการ IP ซึ่งดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น จะมีการขยายโครงการให้มีจำนวนมากขึ้นและครอบคลุมงานจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ขณะที่โครงการ CoST เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงได้ผลักดันให้ดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เช่นเดียวกับ IP โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์และเตรียมจัดทำประกาศ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) องค์กรภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนา IP และ CoST กับกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า หากนับจำนวนโครงการที่ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วคาดว่าภายในสิ้นปี 2562 นี้ การประหยัดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ใช้สองเครื่องมือนี้จะสูงถึง 142,769 ล้านบาท โดยมาจากโครงการข้อตกลงคุณธรรมซึ่งจะประหยัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 97,013 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 27.06 % ของงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการจัดหาได้แล้ว จำนวน 358,448 ล้านบาท จำนวน 62 โครงการ นอกจากนั้น ยังมีโครงการ รฟม. (PPP) ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณเป็นเงิน 37,457 ล้านบาท

      ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขประหยัดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สูงถึงหลักแสนล้านบาท แต่เป็นการสร้างผลทางสังคมซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อาสาสมัครเข้ามาทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ทั้งหมด 230 คน นั้น ล้วนทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ตามความยากความซับซ้อนของแต่ละโครงการ เมื่อเทียบกับปริมาณงานถือว่าทำงานเกินกำลัง ที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้ง IP และ CoST ทำให้ข้าราชการที่สุจริตสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีที่ยืนในสังคม เพราะเป็นกระบวนปกป้องไม่ให้มีการใช้อิทธิพลกับข้าราชการ ย่อมเท่ากับช่วยป้องกันการทุจริตในระบบราชการ พร้อมไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิผลคุณภาพโครงการ องค์กรจึงตั้งเป้าหมายที่จะขยายผลด้วยการนำข้อตกลงคุณธรรรมไปใช้ในโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) และโครงการสัมปทานขนาดใหญ่ของรัฐ สำหรับโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจและมีความเสี่ยงเรื่องความโปร่งใส ซึ่งอาศัยพ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ในการดำเนินงาน

       ในบริบทสากล IP และCoST เป็นกลไกป้องกันคอร์รัปชันที่มีการใช้ในหลายประเทศทั่วโลก จึงมีองค์กรระหว่างประเทศให้การสนับสนุนประเทศไทยในเรื่องนี้ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย CoST International ส่วนใหญ่เป็นการส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณ  

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1