หมวดหมู่: ข่าวสังคม

banpu เงน2.3 ลานบาทเพอฟนฟโรงเรยนทไดรบความเสยหายจากพายปาบก

บ้านปูฯ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึกต่อเนื่อง
ด้วยการมอบเงินกว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียน 5 แห่งใน จ.นครศรีธรรมราช

           บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร  ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายวิสุทธ เอี่ยมอร่าม ผู้อำนวยการ-Supply Chain Management  มอบเงินกว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางกระบือ โรงเรียนวัดบางตะพาน และโรงเรียนบ้านทวดทอง อ.เมือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา และโรงเรียนวัดโทเอก อ.พรหมคีรี ใน จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 5 แห่ง รวมถึงคณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานเป็นสักขีพยาน

          หลังจากที่บ้านปูฯ ได้ให้ความช่วยเหลือระยะเบื้องต้นโดยมอบฟูกนอนจำนวน 500 หลังแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา การมอบทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่ได้รับเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อให้การเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่เยาวชนและบุคลากรของสถานศึกษาตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เน้นสนับสนุนด้านการเรียนรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังส่งทีมวิศวกรจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านการโยธาของทางบริษัทฯ ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนทั้ง 5 แห่งเป็นระยะ เพื่อติดตามผลการฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหายของอาคารต่างๆ และช่วยเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงเรียนตลอดระยะเวลาการฟื้นฟู

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
          บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

 

‘พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา’
        บ้านปูฯ เชื่อว่า ‘การเรียนรู้’ เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา ‘คน’ ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ รวมไปถึงโครงการด้านสังคมของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

aom698

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!