ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: คอรัปชั่น

1aaaBA4NHA

กคช.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ต่อต้านการรับสินบน

     การเคหะแห่งชาติจัดพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายป้องกันและต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว พร้อมมอบนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โดยมี ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ และอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

        ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่งการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ภายใต้นโยบาย No Gift Policy เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ การเคหะแห่งชาติจึงจัดพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายป้องกันและต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้มีความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการประพฤติผิดโดยมิชอบ

        การเคหะแห่งชาติจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนไว้ โดยมีสาระสำคัญ เช่น ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติทุกระดับต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และพึงยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยให้คำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด รวมทั้งจะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักของการเคหะแห่งชาติต้องสูญเสียไป เป็นต้น  

        ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการเคหะแห่งชาติ พร้อมประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบเกียรติบัตรให้กับทุกฝ่าย/สำนัก/คณะ/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในองค์กรที่เข้าร่วมประกาศนโยบายในครั้งนี้อีกด้วย  

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1