ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: คอรัปชั่น

1aaaaai1GSB

ออมสิน ตอกย้ำการเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

      ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลังร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการ ‘ออมสินสีขาว’โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมพิธีแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลังจากนั้นมีบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘ทุจริต 4.0’โดย นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการเสวนาในหัวข้อ ‘ถอดรหัสสินบน’ มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายวิเชียร พงศธร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย

       นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2557 ธนาคารออมสินร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ข้อบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร โดยธนาคารออมสินได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สื่อสารผ่านช่องทางการจัดกิจกรรม ‘งานออมสินสีขาว’ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

         สำหรับ ปีนี้ งานออมสินสีขาวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 'ออมสิน...โปร่งใส ไร้ทุจริต' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิงรุกภายในองค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ในมาตราสำคัญ คือ มาตรา 123/5 ซึ่งกำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ธนาคารฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาร่วมบรรยายและเสวนาดังกล่าว

        สำหรับ ที่มาที่ไปของโครงการนี้ มาจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการป้องกันและปราบปรามต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนกำหนดเป็นภารกิจหลักที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนในการทำงานต่างๆ ให้มีความรัดกุม มีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน รวมถึงการรายงานต่อกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอนทุกรูปแบบ ขณะที่ประชาชนมีความคาดหวังที่จะเห็นทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งในภาคประชาชนเอง ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งธนาคารออมสิน ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อนโยบายดังกล่าว ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส จึงได้จัดให้มี ‘โครงการออมสินสีขาว’ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1