ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

09369 Banpu‘บ้านปูฯ’ มุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ


สะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง มีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม จากการช่วยสร้างสมดุลในระบบนิเวศ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ ตลอดจนด้านวัฒนธรรม จากการเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งทางตรง เช่น เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และเชื้อเพลิง ตลอดจนให้คุณค่าทางอ้อม เช่น ช่วยรักษาคุณภาพดิน คุณภาพน้ำ ควบคุมสภาพอากาศ

          บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่ง เอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก และตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้นสำคัญต่อสังคมโลก ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายให้ผลการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปในทิศทางบวก (Net Positive Impact) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 15 ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ทรัพยากรบนบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บ้านปูฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ จึงมุ่งศึกษาและพัฒนาแผนการดำเนินงานควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้ประกาศนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมมือกับประชาคมโลกในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งในและนอกกระบวนการผลิต สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบ้านปูฯ ที่ว่า ‘อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม’ ”

          เพื่อให้การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ตามแนวคิดขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ผ่าน 4 แนวทาง คือ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Avoidance) ลดผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยมีมาตรการที่ชัดเจน (Minimization) ฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้หรือพืชท้องถิ่นรายปี (Rehabilitation) และปลูกต้นไม้นอกพื้นที่โครงการ เพื่อชดเชยผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Offset)

          นอกจากมาตรการและแผนการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว บ้านปูฯ โดย PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย จัดทำโครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ITM Biodiversity Conservation Program) ขึ้น โดยร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์เปอร์โวดาดี (Purwodadi Botanical Garden) เดินหน้าศึกษาพรรณพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ อาทิ กล้วยไม้ ซึ่งมีการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และยังเป็นก้าวสำคัญต่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ มีการนำพันธุ์ไม้เนื้อแข็งต่างๆ ไปเพาะเลี้ยงในสวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าว รวมจำนวน 146 สายพันธุ์ เพื่อรักษาพืชสายพันธุ์ท้องถิ่น และคงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ นอกจากนี้ เพื่อสะท้อนถึงความตั้งใจในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและส่งต่อองค์ความรู้สู่ภายนอก บ้านปูฯ ยังจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุบาลพืชท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน รวมถึงจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วย โดยเล่มแรก เป็นหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อว่า Green Mission in a Coal Mine มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆ และล่าสุด ในปี พ.ศ. 2561 ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “Ketika Tambang Mengelola Keanekaragaman Hayati (When Mining Conducts Biodiversity Conservation)” เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของธุรกิจเหมืองให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ

          ในขณะเดียวกัน บ้านปูฯ ตอกย้ำความตั้งใจของบริษัทฯ โดยการนำหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมถึงความสำคัญ  การใช้ประโยชน์ และแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มาเป็นประเด็นหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทยหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

          “ด้วยมาตรการที่เคร่งครัด การดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งนอกและในกระบวนการผลิต ทั้งบนบกและในน้ำ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่ปลูกฝังความรู้ให้แก่ชุมชนและเยาวชน ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัทฯ บ้านปูฯ มั่นใจว่าองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในแนวทางในการช่วยบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้กิจกรรมของบริษัทฯ สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความตระหนัก ความใส่ใจ และความร่วมมือจากชุมชนและสังคม โดยบ้านปูฯ จะยังคงยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” นางอุดมลักษณ์ กล่าวสรุป

 


AO09369

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1