ข่าวด่วน..ทันเหตุการณ์!! : การเมือง เศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน ดารา บันเทิง กีฬา

หมวดหมู่: คลัง

1.AAA A AAAPlus Package

กรมบัญชีกลางมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับ คบจ.

    กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง  มีเป้าหมายให้ คบจ. สามารถขับเคลื่อนและสานต่อนโยบายของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาลลงสู่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติยศให้กับ คบจ. ที่มีผลงานดีเด่น

     นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้อง Petchpailin Room ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร ว่า กรมบัญชีกลางได้จัดงานมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค เป็นกรรมการ

     โดยมีคลังจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของนโยบายกระทรวงการคลังและนโยบายรัฐบาล เพื่อมุ่งหวังแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) การผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มมีเงินออมในระยะยาวเพื่อรองรับวัยเกษียณ และการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น เป็นต้น โดยการขับเคลื่อนของทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และมีรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

      นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค สนับสนุนและติดตามการทำงานของ คบจ. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานภายใน คบจ. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใน คบจ. ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีเกณฑ์การพิจารณาซึ่งจะแบ่งออกเป็น 10 มาตรา ได้แก่ 1.การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ 2.โครงการ National e- Payment 3.กองทุนการออมแห่งชาติ 4.มาตรการภาษี 5.การกู้ยืมเงินกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) / กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

6.การกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด 7.ชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club) 8.อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง

9.แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจ และ 10.กระทรวงการคลังคุณธรรม

      ทั้งนี้ จากเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินนโยบายรัฐบาลต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรมอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ คบจ. ที่มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมิน คบจ. ดีเด่น ซึ่งแบ่งรางวัลเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย และมี คบจ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 43 คบจ. ได้แก่ ระดับดีเลิศ จำนวน 10 จังหวัด คือ คบจ. จันทบุรี ตราด ลำปาง ลำพูน กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ระดับดีเด่น จำนวน 8 จังหวัด คือ คบจ. ปทุมธานี เลย หนองคาย อุดรธานี กำแพงเพชร สุโขทัย สมุทรสงคราม และตรัง ระดับดี จำนวน 16 จังหวัด คือ คบจ. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ยโสธร มหาสารคาม มุกดาหาร เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี ราชบุรี ชุมพร ภูเก็ต และปัตตานี และระดับชมเชย จำนวน 9 จังหวัด คือ คบจ. นนทบุรี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม พะเยา อุตรดิตถ์ กระบี่ ระนอง และสงขลา

     นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อท้ายว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติยศให้กับ คบจ. ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานให้กับ คบจ. อื่น ๆ นำไปประพฤติปฏิบัติตาม และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล และผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค เนื่องจาก คบจ. เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!

บริษัทจดทะเบียน

b2s

ธนาคาร

KTC3

การเงิน การคลัง

ttw

แบงก์ชาติ

sme624

มติครม.

tqm720

JFW

พาณิชย์

BKI 21

TNS

อสังหาริมทรัพย์

GFP

suansiam

การตลาด

golden

ไอที-เทคโนฯ

gsb 1

ข่าวสังคม

ps

ศิลปวัฒนธรรม

GHB1

mti

ประกัน

TM16

mtl

ยานยนต์

tmb

AIA300

พลังงาน

FTE

LOGOCMRD

กทม

BIZ

NCH

เกษตร

thaicom 1

GL

เศรษฐกิจทั่วไป

7 11300

Viriyha620x100

คมนาคม

amata

pf

คอรัปชั่น

muang thai

bmcl

รวมลิงค์เครือข่าย Karnmuang Thai Online

  1. กลุ่มข่าวเกษตร
  2. กลุ่มข่าวท้องถิ่น
  3. กลุ่มข่าว 3
  4. กลุ่มข่าว 4
  5. กลุ่มข่าว 5
  6. กลุ่มข่าว 6
www.kasetpress.com สำนักข่าวเกษตร : ข้อมูลธุรกิจ การค้า การลงทุน
www.kasetpatiwat.com เกษตรปฎิวัติ พัฒนาท้องถิ่นไทย : ปฎิวัติภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetchowban.com เกษตรชาวบ้าน พัฒนาท้องถิ่นไทย : พัฒนาภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetpatana.com เกษตรพัฒนา ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย : ภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นไทย
www.kasetgreen.com เกษตรสีเขียว พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย : พัฒนาการกินอยู่ชาวไทย
www.thaiagrinews.com
www.kasetkaoklai.com  เว็บไซต์ข่าวเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ โดยลุงพร-พรศักดิ์ พงศาปาน
www.orbotoonline.com อบต.ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล
www.orbojoonline.com อบจ.ออนไลน์
www.tongtinonline.com ท้องถิ่นออนไลน์: พัฒนาภูมิปัญญาทั่วไทย
www.choomchononline.com ชุมชน ออนไลน์ : พัฒนาท้องถิ่นกว้างไกล
www.krungtheppost.com กรุงเทพ โพสต์ : ชาติก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล
www.newsdataonline.com News Data Online 2014 : ฐานข้อมูล คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น 
www.stateenterprisenews.com สื่อรัฐวิสาหกิจ นิวส์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.stateenterpriseonline.com สื่อรัฐวิสาหกิจ ออนไลน์ : พัฒนาวิสาหกิจ ก้าวหน้ากว้างไกล
www.openthoughtonline.com เปิดสมองรับเรื่องราวรอบโลก : ทุกสรรพสิ่งน่าศึกษาเรียนรู้
www.english-rose.net  English-Rose
www.thaidailymirror.com  เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.karnmuangthai.com การเมืองไทย : เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
www.allcartoday.com ALL CAR Today : รอบรู้เรื่องยานยนต์
www.workingagetoday.com คนวัยทำงาน วันนี้ : ชีวิตต้องสู้ ไม่สู้ก็อดนะครับ
www.wealthythai.com คนไทยมั่งคั่ง : ร่ำรวยอย่างชาญฉลาด.
www.work2travelonline.com  ทำงานด้วยการท่องเที่ยว : ชีวิต คือการเดินทาง สนุกสนานกับการท่องเที่ยว
www.thaibusinessmaster.com ต้นแบบธุกิจ : ข้อมูล ต้นแบบการค้า การลงทุน.
 www.tcjapress.com สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  
www.chaisamorapum.com ชัยสมรภูมิ : เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
www.chairmantoday.com ข้อมูลการค้า การลงทุน แบบมืออาชีพ
www.corehoononline.com คอหุ้นออนไลน์ : คู่มือ คู่คิด พิชิตหุ้น
www.powertimetoday.com เพาเวอร์ ไทม์ ทูเดย์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.powertimeonline.com  เพาเวอร์ ไทม์ ออนไลน์ : ข้อมูลธุรกิจการลงทุน
www.stockcircle.net  คู่มือหาเงินจากตลาดหุ้น
www.stocktheday.com  คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้น,ข้อมูลการลงทุน
www.bluechippopular.com หุ้นเด่น ปันผลงาม สร้างความมั่งคั่ง
www.bluechipdividend.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นปั้นผลเด่น
www.bluechipstable.com คู่มือ,คู่คิด,พิชิตหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง..
www.bluechipfirms.com หุ้นพื้นฐาน แข็งแกร่ง มั่นคง
www.investorguidetoday.com คูมือ คู่คิด พิชิตหุ้น ข้อมูลการลงทุน
www.moneylifetoday.com เส้นทางการเงิน : เงิน คือ ชีวิต ไม่ตายต้องหาไว้ก่อน
www.money2workonline.com  ใช้เงินทำงาน : เงิน ทอง ต้องงอกเงย ดั่งถั่วงอก
www.smartgrowthtoday.com  เติบโต อย่างยั่งยืน : ทุกก้าวย่าง เพรียบพร้อมอย่างมั่นคง
www.bizbiweekly.com รอบรู้ รอบด้าน ประกัน ขายตรง.
www.businessbiweekly.com รอบรู้ ประกัน ขายตรง
www.condonaifan.com วาดฝัน สร้างวิมานในคอนโด
www.condowonderful.com คอนโดหรูอลังการ วิมานในฝัน
www.bannaifan.com บ้านในฝัน : บ้าน คือ วิมานของเรา
www.micetoday.com  ประชุมสนุกสนาน ท่องเที่ยวสบาย

BCP1