หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copy


ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) .. …. (ด่านศุลกากรนครพนม)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) .. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ กค. เสนอว่า

          1. มีกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน .. 2560 ซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติศุลกากร .. 2560 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) กำหนดท่า ที่ หรือสนามบินใดๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการทางศุลกากรตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ รวมทั้งระบุเขตศุลกากรของด่านศุลกากรนั้น และ (2) กำหนดที่ใดๆ ให้เป็นด่านพรมแดน โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการทางศุลกากรตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ โดยในลำดับที่ 12 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้มีด่านศุลกากรนครพนม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

          2. โดยที่ปัจจุบันด่านศุลกากรนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งใหม่ไปตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมกค. โดยกรมศุลกากรพิจารณาแล้วจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 1. เพื่อกำหนดด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ให้สอดคล้องกับบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติราชการ

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          กำหนดด่านศุลกากรนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10415

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!