หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2564 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2564 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 29 กันยายน .. 2564 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้

          สมช. เสนอว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (28 พฤษภาคม 2562) เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินการในระยะยาวต่อไป แล้วให้ส่งรายงานผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ซึ่ง สมช. ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวแล้ว สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

          1. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. รวม 3 ฉบับ ยังมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          2. นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการการทบทวนกลไกการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการดำเนินการในระยะยาว โดยในส่วนของประกาศ คสช. ฉบับที่ 98/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 57/2559 รวมทั้งเรื่องการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กอ.รมน. และ ศอ.บต. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2559 ให้ออกเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน .. 2534 สำหรับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ให้ ศอ.บต. เร่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ .. 2553 ตามขั้นตอนการเสนอแก้ไขกฎหมาย

          3. สมช. จึงได้ดำเนินการยกร่างคำสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 19/2564 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 29 กันยายน .. 2564 แล้ว โดยมีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

                 3.1 หมวด 1 กลไกการบริหารงาน 3 ระดับ ได้แก่

                          3.1.1 ระดับนโยบาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

                                   (1) ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ .. 2559 เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                   (2) ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบายและแนวทางดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง เชื่อมโยง และบูรณาการในเชิงนโยบายระหว่างมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา

                          3.1.2 ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้มี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)” เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานหลักในมิติด้านความมั่นคง และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในมิติด้านการพัฒนา เพื่อร่วมกันจัดทำ ขับเคลื่อนงานและบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

                          3.1.3 ระดับหน่วยปฏิบัติ ให้ กอ.รมน. โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวงในพื้นที่ และให้ ศอ.บต. จัดให้มี ศอ.บต. ส่วนหน้า เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า

                 3.2 หมวด 2 กลไก คปต. และสำนักงานเลขานุการ คปต. กำหนดหน้าที่และอำนาจของ คปต. ในการให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการและการจัดตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้มีสำนักงานเลขานุการ คปต. (สล.คปต.) ใน สมช. เพื่อปฏิบัติงานธุรการของ คปต. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กำหนดให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการ สล.คปต.

                 3.3 หมวด 3 กลไกคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คผบ.จชต.) และ สล.คปต. ส่วนหน้า คผบ.จชต. มีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานงานกับ คปต. กอ.รมน. ศอ.บต. จังหวัด ส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงติดตามขับเคลื่อนงานตามแผนงาน และเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการ รวมทั้งให้รายงาน ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อประธาน คปต. และนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ และให้ สล.คปต. สนับสนุนการดำเนินงานและงานด้านธุรการ โดยจัดให้มีที่ตั้ง สล.คปต. ส่วนหน้า อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกที่หนึ่ง

                 3.4 หมวด 4 การบูรณาการระหว่าง กอ.รมน. และ ศอ.บต. ให้ศอ.บต. ปรึกษาหารือ และรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก กอ.รมน. ไปดำเนินการ กรณีมีปัญหาว่าการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานใดต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหรือไม่ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้ให้คำปรึกษานายกรัฐมนตรี ในระดับนโยบาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายก่อนเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 ตุลาคม 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A10408

COREHOON


******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!