หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

9120 ราชบัณฑิต


สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

          ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา .. ๒๕๕๘ สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่ข้อหนึ่งคือ จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น’ และ กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น’ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้ดำเนินโครงการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ขึ้น ภายใต้หัวข้อ ‘รู้ทันสีสันภาษาสื่อ’ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการรู้ รัก ภาษาไทย’ โดย ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยถึงการจัดงานว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่หลักประการหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป” สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติต่อเนื่องมาตั้งแต่ .. ๒๕๕๔ และใน .. ๒๕๖๓ นี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็น กิจกรรม ดังนี้

          . การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (. -) จากโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานที่แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ และเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย

          . งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้เลื่อนการจัดงานจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม .. ๒๕๖๓ เป็นวันที่ กันยายน .. ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อรู้ทันสีสันภาษาสื่อ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้และได้รับเกียรติจาก นายอนุชานาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย             

          นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ ‘รู้ทันสีสันภาษาสื่อ’ มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่

          . นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

          . นายระวีตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

          ๓.นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ดำเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์

          ๔. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรองรามสูต จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ

          . รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 

 

คำกล่าวต้อนรับของ ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

เรียน   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

          ท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา

          ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

          สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จากท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม .. ๒๕๔๒ กำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม .. ๒๕๔๒ เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ ด้วยนั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ .. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น รวมถึงทราบถึงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในสื่อต่างๆ ได้จัดกิจกรรมก่อนงานวันภาษาไทยแห่งชาติคือการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ

          “ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้และใช้ภาษาไทยถิ่นของตนอย่างภาคภูมิใจ. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้มีทักษะในการสื่อสารและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น

          ปีนี้มีการจัดงานล่าช้ากว่ากำหนดเดิมที่จะจัดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม .. ๒๕๖๓ มาเป็นในวันนี้ โดยสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ รู้ทันสีสันภาษาสื่อ” เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหาการใช้ภาษาไทยรวมถึงการตีความและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรซึ่งเป็นสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา

          ดิฉันในนามของสำนักงานราชบัณฑิตยสภายินดีต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจต่อการจัดกิจกรรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกสอน และมอบโล่เกียรติยศให้แก่โรงเรียนต้นสังกัด กราบเรียนเชิญค่ะ

 

A9120

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!